wtorek, 3 marca 2009

Surfing internetową szerokopasmówką wirtualnymi bezdrożami europejskich wsi

Doprowadzenie szerokopasmowego Internetu do 30 % ludności wiejskiej w UE, która dotychczas nie ma takiego dostępu, ma być priorytetem w ramach realizacji idei „dostępu szerokopasmowego dla wszystkich” przed rokiem 2010 – ogłosiła dziś Komisja Europejska.

„Rozpowszechnianie dostępu do Internetu jest potężnym narzędziem pobudzającym szybką odnowę gospodarczą. Komisja Europejska informuje, jak za pomocą programów pomocowych zamierza doprowadzić do szybkiego rozrostu sieci internetowej na obszarach wiejskich i apeluje do państw członkowskich UE o podjęcie takich samych starań” – czytam w dzisiejszym komunikacie z Wydziału prasowego Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa w Polsce.

Zdaniem pomysłodawców, szeroki dostęp do Internetu może zmniejszyć izolację gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Dotyczy to zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, które mają szansę stać się bardziej konkurencyjnymi, dzięki otwarciu dostępu do rynków międzynarodowych i możliwości przyspieszenia i usprawnienia prowadzonej przez nie działalności.

„Tymczasem Parlament Europejski i Rada obradują nad wnioskiem Komisji o przekazanie kolejnego miliarda euro na działania ujęte w europejskim planie naprawy gospodarczej, co miałoby posłużyć szerszemu rozpowszechnieniu szerokopasmowego dostępu do Internetu we wszystkich zakątkach Europy” – informuje Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału prasowego .

„Mamy już XXI wiek. Niejeden powiedziałby, że bez technologii informacyjno-telekomunikacyjnych po prostu nie dalibyśmy sobie rady – co bez wątpienia jest już faktem w środowisku pracy, a może nawet w domu. W imię czego obszary wiejskie miałyby się godzić z nierównym dostępem do tego narzędzia?” – zastanawiała się dzisiaj Mariann Fischer Boel, europejska komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. „Jeśli poważnie myślimy o wzbogaceniu i uaktywnieniu obszarów wiejskich, musimy zadbać o to, by wszyscy korzystali w pełni z owoców najnowszych technologii”- apelowała.

„Nie spoczniemy, dopóki technologie internetowe nie trafią do wszystkich obywateli Europy. Technologie internetowe stoją za połową wzrostu wydajności produkcji w UE, a żadne z państw Unii nie może dopuścić do tego, by jego obszary wiejskie zaniedbywały swój potencjał, tym bardziej w obliczu obecnego kryzysu” – mówił Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów.

„Szerokopasmowy Internet jest nieodzownym narzędziem dla przedsiębiorstw (zwłaszcza małych i średnich) działających na obszarach wiejskich, których sukces jest często uzależniony od szerokopasmowej łączności z całą gospodarką. Apeluję do Rady o wspomożenie naszych wysiłków, by nie zawieść oczekiwań tych przedsiębiorstw, dając jednocześnie czytelny znak naszego poparcia dla idei szerokopasmowego Internetu dla każdego Europejczyka” - dodał komisarz Reding.

„O ile dostępem do szerokopasmowego Internetu może się pochwalić średnio 93% Europejczyków, ogólny wskaźnik dostępności na obszarach wiejskich nie przekracza 70%, a w niektórych państwach (takich jak Grecja, Polska, Słowacja, Bułgaria i Rumunia) szerokopasmowe sieci internetowe obejmują nie więcej niż 50% ludności obszarów wiejskich” – wyjaśnia Marta Angrocka-Krawczyk .

W przyjętym dziś komunikacie Komisja wymienia korzyści, jakie przyniesie poprawa dostępu do takich nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych jak Internet na obszarach wiejskich z punktu widzenia przedsiębiorstw i zwykłych mieszkańców obszarów wiejskich – na przykład gospodarstw wiejskich i wytwórców żywności.

„Przykładowo w Szwecji już 80% gospodarstw rolnych ma dostęp do Internetu, a co trzecie korzysta z niego codziennie (jedna trzecia gospodarstw korzysta z Internetu składając wnioski o dofinansowanie ze środków UE). W innych regionach – takich jak włoska Toskania czy Węgry – z Internetu korzysta natomiast zaledwie co czwarty rolnik, co z pewnością nie ułatwia im planowania produkcji, oferowania swoich produktów na rynku, dostępu do informacji o cenach na rynkach międzynarodowych, sprawdzania prognoz pogody czy zawierania umów o współpracy z innymi podmiotami na rynku. Nie tylko rolnicy zostają w tyle: w skali całej Europy jedynie 22,5% mieszkańców obszarów wiejskich (wobec 32,9% mieszkańców miast) korzysta z usług e-administracji umożliwiających np składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną” – czytam w komunikacie.

Unia zamierza uporać się z różnicami w dostępie do łączy szerokopasmowych pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi za pomocą polityki rozwoju obszarów wiejskich, będącej elementem wspólnej polityki rolnej. Państwa członkowskie i regiony mogą korzystać z inwestycji ze środków UE, przeznaczając je na unowocześnianie gospodarstw rolnych z pomocą najnowszych technologii, szkoleń i programów ochrony środowiska, ułatwiając zakładanie nowych przedsiębiorstw i doprowadzając podstawowe usługi do mieszkańców terenów wiejskich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz